Økohuset

BOTILBUD § 107

BOTILBUD § 107

Residencia er endnu ikke godkendt - så dette er et udkast til, hvordan botilbuddet kan se ud.

 

  • 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) Til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) Til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

  1. Servicelovens § 107 er en videreførelse af de hidtidige bestemmelser i serviceloven om midlertidige kommunale botilbud i § 91 (§107, stk. 1) og amtskommunale botilbud i 93, stk. 1, (§ 107, stk. 2). Adgangen til at etablere og drive døgnhuse med behandlingsstøttende rammer til personer med sindslidelser er nu indeholdt i sundhedslovens § 74, der hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tidligere kunne disse etableres efter serviceloven (jf. den tidligere § 93, stk. 2).

 

Botilbud som kommunen kan vælge at tilbyde, jf. servicelovens § 107, stk. 1

  1. Efter servicelovens § 107 stk. 1, kan kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for et sådant ophold. Det er som hidtil en forudsætning, at målgruppen ikke er omfattet af lovens andre botilbud.

Tilbud om ophold i en boform med henblik på midlertidigt ophold er beregnet til at afhjælpe problemer, der normalt ikke kan løses ved ophold i en almindelig bolig, selvom der er mulighed for støtte efter den sociale lovgivning. Kommunen kan anvende forskellige boligformer ved løsningen af opgaven med at give tilbud om ophold i en midlertidig boform. Bestemmelsen i stk. 1 har til formål at sikre, at kommunen kan tilbyde midlertidige ophold, herunder weekendophold, til personer med behov for aflastning, optræning, afprøvning af fremtidige bomuligheder, udslusning m.v.

 

Målgruppen for botilbud efter servicelovens § 107, stk. 1

  1. Efter bestemmelsen kan kommunen tilbyde personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne et midlertidig botilbud. Det er ikke nærmere specificeret, hvilke former for funktionsnedsættelser, der skal være tale om. Der kan være tale om fysiske funktionsnedsættelser i form af fx lammelser, ligesom der kan være tale om psykiske funktionsnedsættelser fx i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser m.v. Der kan endvidere være tale om en kombination af både fysisk og en psykisk funktionsnedsættelse. Tilbuddet tager også sigte på mennesker med sindslidelser, som i en længere eller kortere periode har behov for ophold i fx i et bofællesskab eller som periodevis har behov for at komme væk fra egen bolig, at komme i andre omgivelser med mulighed for hjælp og støtte, ophold og overnatning i en akutbolig.

Afgørelsen for kommunens afgørelse er en vurdering af personens behov for at få tilbudt et midlertidigt ophold. Det midlertidige ophold, som også kan bestå i weekendophold, gives til personer med behov for aflastning, optræning, afprøvning af fremtidige bomuligheder, udslusning m.v.

Desuden omfatter bestemmelsen tilbud om ophold i et midlertidigt botilbud i en efterbehandlingsfase for stofmisbrugere, der fx efter døgnophold efter § 107, stk. 2, nr. 2, ikke skønnes i stand til at klare sig i eget hjem, og som i en længere eller kortere periode har behov for ophold i fx et bofællesskab, hvor der ydes den nødvendige medhjælp, og hvor der er støtte fra bofællesskabets andre beboere.

 

Midlertidige botilbud, som kommunen skal tilbyde, jf. servicelovens § 107, stk. 2, nr. 1

  1. Efter servicelovens § 107, stk. 2, nr. 1, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer, der kan opfylde det særlige formål.

 

Målgruppen for botilbud efter servicelovens § 107, stk. 2, nr. 1

  1. Efter servicelovens § 107, stk. 2, nr. 1, skal kommunen tilbyde personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne et midlertidigt botilbud. Det er ikke specificeret, hvilke former for funktionsnedsættelser, der skal være tale om. Der kan være tale om fysiske funktionsnedsættelser i form af lammelser, hjerneskade m.v., og der kan være tale om psykiske funktionsnedsættelser, fx i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser m.v., ligesom der kan være en kombination af både fysisk og en psykisk funktionsnedsættelse. Afgørende for kommunens afgørelse er en vurdering af personens behov. Behovet omfatter hjælp til almindelige, daglige funktioner, for pleje eller særlig behandlingsmæssig støtte. Der kan fx være tale om aflastning, som også kan bestå i weekendophold, optræning, afprøvning af fremtidige bomuligheder, udslusning m.v.

 

Målgruppen for botilbud efter servicelovens § 107, stk. 2, nr. 2

  1. Målgruppen for kommunens forpligtelse efter stk. 2, nr. 2, er personer med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, eller særlig behandlingsmæssig støtte. Der kan fx være tale om aflastning, behandling, optræning og udslusning m.v.

Bestemmelsen omhandler personer med nedsat psykisk funktionsevne og særlige sociale problemer, herunder personer med adfærdsmæssige problemer af psykisk eller social karakter samt tilbud til mennesker med sindslidelser. Der kan fx være tale om ophold med behandlingsunderstøttende rammer til personer, som for en kortere periode har behov for behandlingsmæssig støtte og pleje, mens deres situation stabiliseres.

Kommunen træffer beslutning om tilbud om døgnbehandling af stofmisbrugere, jf. Vejledning 4 til lov om social service. Døgnbehandling af stofmisbrugere forudsættes at foregå i botilbud efter servicelovens § 107, stk. 2, nr. 2.

 

Varigheden af det midlertidige ophold

  1. Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for midlertidige botilbud. Det afgørende for opholdets varighed er, at formålet med opholdet er opfyldt, og at den pågældende efter opholdet kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform og derfor skal tilbage i egen bolig igen, eller den pågældende skal tilbydes ophold i længerevarende botilbud efter servicelovens § 108.

Betaling for opholdet

For så vidt angår betalingsreglerne for ophold i boformer til midlertidigt ophold henvises til pkt. 179